MMT Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak çalışanlarımızın haklarına önem veriyoruz. Zira kısa veya uzun süreli çalışmalarda çalışan vatandaşlarımızın zamanla karşılaşma ihtimali olduğu iş kazası diye tabir edilen kazaların meydana geldiği durumlarda ciddi mağduriyetler yaşanmaktadır. Bu mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi evvela anayasamızın “hak arama hürriyeti” başlıklı 36.maddesine göre: “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile “adil yargılanma” hakkına sahiptir.” Hükmünden de anlaşıldığı üzere Hak aranmalıdır.

        Çalışma herkesin hakkıdır. Nitekim Anayasanın 49. Maddesine göre, “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır.” Şeklinde çalışma hakkının gerekliliği ve önemi vurgulanmıştır. Bu bağlamda MMT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak biz bu çalışmalar dahilinde çalışma ve bu çalışmadan kaynaklı iş kazalarının meydana gelmesinde hak aramanın önemine vurgu yapmak istiyoruz.

İş Kazası Nedir?

        İş kazası, kişinin çalışma hayatında 5510 sayılı Kanunda sayılan hallerden birinde meydana gelen ve sigortalıyı bedenen veya ruhen engelli hale getiren olaydır.

5510 sayılı Kanunda sayılan iş kazası halleri ise şunlardır:

 • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 • Hizmet akdi ile çalışan emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
 • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle
  meydana gelen olaylardır.

Bir Olayın İş Kazası Sayılabilmesi için Hangi Unsurları Taşıması Gerekmektedir ?

        SGK’ca bir olayın iş kazası olup olmadığının değerlendirilebilmesi için öncelikle iş kazası geçiren kişinin,

 • Sigortalı olması,
 • Mutlaka bir olay ile karşılaşmış olması,
 • Meydana gelen olay nedeniyle bedenen veya ruhen engelli hale gelmesi, hallerinin bir arada bulunması gerekmektedir.

İş Kazası Sigortasından Sağlanan Haklar Nelerdir?

        İş kazası sigortasından doğan haklardan yararlanabilmek için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamakta olup, iş kazası sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

 • Geçici İş Göremezlik Ödeneği
 • Sürekli İş Göremezlik Geliri
 • Ölüm Geliri
 • Evlenme Ödeneği

MMT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak sunduğumuz Başlıca Hizmetlerimiz;

Ceza Soruşturması ve Ceza Davası açılması ve takibi

        İş kazasının meydana gelmesi ile beraber ilk iş işveren tarafından en yakın kolluk birimine bu kazaya dair bir bildirim yapılmalıdır. Bildirimin yapılmasıyla birlikte ilgili iş kazası için dosya açılacak ve kolluk birimleri tarafından inceleme aşamasına geçilecektir. Bir ölümün varlığı halinde dosya ile Cumhuriyet Savcısı ilgilenecek ve kusurlu şahısların tespiti ile birlikte bu kusurlu kişiler aleyhine ceza davası açılacaktır.

       1. Maddi ve Manevi Tazminat Davalarının açılması ve takibi

         Maddi Tazminat

        Kaza geçiren işçi, ruhen veya bedenen zarara uğramış olabilir. iş kazası geçiren işçi ; bu zararlarının giderilmesini talep edebilir. Ölüm ve bedensel zararlarda zarara uğrayan işçi veya yakınları bazı giderlerin karşılanmasını talep edebilecektir. Ölüm ve bedensel zarar halinde iş kazası geçiren işçi aşağıdaki giderlerin karşılanmasını talep edebilir :

        Ölüm Halinde;

 • Cenaze giderleri,
 • Tedavi giderleri (ölümden önce bir tedavi süreci var ise)
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,
 • Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar,

        Bedensel Zarar Halinde ;

 • Tedavi giderleri,
 • Kazanç kaybı,
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar istenebilir

         Manevi Tazminat

İş kazası nedeniyle zarar gören veya ölenin yakınları için manevi tazminata hükmedilebilmesi için bazı şartların varlığı aranacaktır. Bu şartlar şu şekildedir :

 • Fiil
 • Fiil neticesinde zararın meydana gelmesi
 • Zarar ile fiil arasında illiyet bağı
 • Fiilin hukuka aykırı olması
 • İşçinin cismani zarara uğraması

       2. Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Açılacak Rücu Davaları açma ve takibi

        İş kazası neticesinde kusur oranlarının belirlenmesi ve işçiye, üçüncü kişiye veya işverene kusur izafe edilmesi söz konusu olacaktır. Bu kusur oranları neticesinde işçiye, geçirmiş olduğu iş kazası neticesinde gerekli yardımlar yapılacak, aylık bağlanacak ve işçinin maddi açıdan tatmini sağlanmaya çalışılacaktır. Nitekim bu yardım Kurum tarafından karşılanacak ve Kurum da kusurları oranında ilgililere rücu edecektir.

        Makalelerimiz isimli bölümde burada yer alan konu başlıklarına ilişkin ofisimizce özenle yazılan makalelerimizi okuyabilirsiniz..

MMT HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ

TIBBİ HATALAR SONRASI TAZMİNAT
TRAFİK KAZALARI SONRASI TAZMİNAT
Menü